Kinesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
app.(附录)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
approx.(大约)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibliog.(引用来源)
Förteckning över använda källor
حوالي
ca.(大约)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
ch.(章)
En definierad del av arbetet
عمود
col.(柱)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
diss.(论文)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
ed.(编辑)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
e.g.(例如)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
esp.(尤其是)
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc.(等等)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig.(图表)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
i.e.(既)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
incl.(包括)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B.(注意)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p.(页)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp.(页)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
pref.(前言)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
pub.(由...出版)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
rev.(由...修改)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
rpt.(转载)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
trans.(由...翻译)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol.(卷)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete