Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
Bibliografia
Förteckning över använda källor
حوالي
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
عمود
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete