Rumänska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Tóm lại...
Însumând totul...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Tóm lại...
Rezumând,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Về tổng thể...
Per ansamblu...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Nhìn chung...
În mare...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...ne duce la concluzia că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Putem observa prin urmare că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... có thể giúp chứng tỏ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Nhìn nhận một cách khách quan...
Pentru a restabili echilibrul...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Används för att dra en definitiv slutsats
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Används för att erkänna lånade idéer
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara