Hindi | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Tóm lại...
संक्षेप में...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Används för att erkänna lånade idéer
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara