Esperanto | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
La antaŭa diskuto provis...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Tóm lại...
Por resumi…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Tóm lại...
En resumo,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Về tổng thể...
Entute...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Nhìn chung...
Ĝenerale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Ni povas vidi, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... có thể giúp chứng tỏ...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Nhìn nhận một cách khách quan...
Entute...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Används för att erkänna lånade idéer
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara