Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Zusammenfassend...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Zusammenfassend...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Im Großen und Ganzen...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Insgesamt...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All dies deutet darauf hin, dass...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Alles in allem...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara