Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara