Spanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
En resumen,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
En síntesis,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
En definitiva,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
En términos generales,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
... nos lleva a la conclusión de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
Podemos evidenciar que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Todo esto apunta a...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
En resumen...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara