Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara