Polska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
Podsumowując, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
W podsumowaniu, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
W sumie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
Ogólnie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
...prowadzi do wniosku, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
Widzimy więc, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara