Nederländska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
Samengevat ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
Samenvattend ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
Al met al ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
Over het geheel ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alles wijst erop dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
Over het geheel genomen ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara