Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara