Italienska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
Riassumendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
Concludendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
Complessivamente...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
In generale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
.... ci porta a concludere che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
Siamo dunque portati a credere che...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
Tirando le somme...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara