Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara