Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Celkem vzato...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Celkem vzato...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Zároveň...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara