Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
สรุปทั้งหมด...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
โดยสรุป...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
ทั้งหมด...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
โดยสมดุลแล้ว...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara