Tyska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
Zusammenfassend...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
Zusammenfassend...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
Im Großen und Ganzen...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Insgesamt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
Alles in allem...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara