Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara