Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara