Polska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
Podsumowując, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
W podsumowaniu, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
W sumie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Ogólnie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...prowadzi do wniosku, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
Widzimy więc, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara