Nederländska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
Samengevat ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
Samenvattend ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
Al met al ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Over het geheel ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
Alles wijst erop dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
Over het geheel genomen ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara