Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara