Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara