Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara