Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteserna testades med data från ...
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Sammanfattningsvis ...
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
För att sammanfatta ...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Till slut...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenten ovan visar att ...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan då se att ...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Allt detta pekar på att ...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
På det hela taget ...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara