Ungerska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
En resumen,...
Összefoglalva, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En síntesis,...
Összefoglalva ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
En definitiva,...
Összességében ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
En términos generales,...
Egészében véve ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nos lleva a la conclusión de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Los argumentos antes mencionados prueban que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Podemos evidenciar que...
Láthatjuk, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Todo esto apunta a...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En resumen...
Összevetve...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Används för att erkänna lånade idéer
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara