Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
En resumen,...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En síntesis,...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
En definitiva,...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
En términos generales,...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... nos lleva a la conclusión de que...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Podemos evidenciar que...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Todo esto apunta a...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En resumen...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara