Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
В целом...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
В балансе...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara