Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Мы начали доклад с того, что...
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Последующее обсуждение было попыткой...
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Гипотезы были проверены на практике путем...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Подводя итог...
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Подводя итог...
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
В целом...
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
В общем...
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... позволяет нам сделать вывод, что...
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Таким образом мы видим, что...
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Все это указывает на то, что...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
В балансе...
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara