Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Мы начали доклад с того, что...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Последующее обсуждение было попыткой...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Гипотезы были проверены на практике путем...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Подводя итог...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Подводя итог...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
В целом...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
В общем...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... позволяет нам сделать вывод, что...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Таким образом мы видим, что...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Все это указывает на то, что...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
В балансе...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara