Finska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Мы начали доклад с того, что...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Последующее обсуждение было попыткой...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
В целом...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
В общем...
Yleisesti ottaen
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... позволяет нам сделать вывод, что...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Таким образом мы видим, что...
Näemme siis, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Все это указывает на то, что...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
В балансе...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Används för att dra en definitiv slutsats
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Används för att erkänna lånade idéer
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara