Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Мы начали доклад с того, что...
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Последующее обсуждение было попыткой...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Гипотезы были проверены на практике путем...
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Подводя итог...
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Подводя итог...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
В целом...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
В общем...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... позволяет нам сделать вывод, что...
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Таким образом мы видим, что...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Все это указывает на то, что...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
В балансе...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara