Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Însumând totul...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Rezumând,...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Per ansamblu...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
În mare...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...ne duce la concluzia că...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Putem observa prin urmare că...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Pentru a restabili echilibrul...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara