Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Este trabalho começou apontando...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
A prévia discussão buscou...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Resumindo, ...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Em suma, ...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Em síntese, ...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
De modo geral, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nos leva à conclusão de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Pode-se ver então que...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tudo isso aponta para o fato que ...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Recapitulando, ...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara