Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Este trabalho começou apontando...
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
A prévia discussão buscou...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Resumindo, ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Em suma, ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Em síntese, ...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
De modo geral, ...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nos leva à conclusão de que...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Pode-se ver então que...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tudo isso aponta para o fato que ...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Recapitulando, ...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara