Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara