Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara