Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara