Koreanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
대체로, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
대체로, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara