Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara