Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Samengevat ...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Samenvattend ...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Al met al ...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Over het geheel ...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alles wijst erop dat ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Over het geheel genomen ...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara