Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Samengevat ...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Samenvattend ...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Al met al ...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Over het geheel ...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alles wijst erop dat ...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Over het geheel genomen ...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara