Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Samengevat ...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Samenvattend ...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Al met al ...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Over het geheel ...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara