Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
요약하면, ...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
요약하면, ...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
대체로, ...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
대체로, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
모든 것을 고려하여, ...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara