Spanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
요약하면, ...
En resumen,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
요약하면, ...
En síntesis,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
대체로, ...
En definitiva,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
대체로, ...
En términos generales,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... nos lleva a la conclusión de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Podemos evidenciar que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Todo esto apunta a...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
모든 것을 고려하여, ...
En resumen...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Används för att dra en definitiv slutsats
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Används för att erkänna lånade idéer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara