Polska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
요약하면, ...
Podsumowując, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
요약하면, ...
W podsumowaniu, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
대체로, ...
W sumie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
대체로, ...
Ogólnie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...prowadzi do wniosku, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Widzimy więc, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
모든 것을 고려하여, ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Används för att dra en definitiv slutsats
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Används för att erkänna lånade idéer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara