Italienska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
요약하면, ...
Riassumendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
요약하면, ...
Concludendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
대체로, ...
Complessivamente...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
대체로, ...
In generale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
.... ci porta a concludere che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Siamo dunque portati a credere che...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
모든 것을 고려하여, ...
Tirando le somme...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att dra en definitiv slutsats
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Används för att erkänna lånade idéer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara