Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara