Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara