Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara